Засідання робочої групи з розробки та оновлення освітніх програм спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

18 червня 2020 р. на кафедрі теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури відбулося дистанційне засідання робочих груп із розробки та оновлення освітніх програм  спеціальності 017  «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) (гарант – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Свєртнєв Олександр Анатолійович) та другого (магістерського) (гарант – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Корносенко Оксана Костянтинівна) освітніх рівнів.

У роботі засідання взяли участь члени робочих груп: Кіприч Сергій Володимирович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В. Г. Короленка; Донець Олександр Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання ПНПУ імені В. Г. Короленка; Момот Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін ПНПУ імені В. Г. Короленка; Бондаренко Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В. Г. Короленка; Даниско Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В. Г. Короленка; Гогоць Василь Дмитрович – старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання ПНПУ імені В. Г. Короленка; зовнішні стейкхолдери: Богодистий Микола Іванович – президент Полтавської обласної федерації карате; Касимов Вадим Адилович – директор дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Ворскла» та Пожичевський Віктор Олександрович – виконавчий директор громадської спілки «Асоціація футболу Полтавщини», а також студенти факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка: Сергій Воронько, Юрій Барзій, Наталія Мустафаєва, Софія Юхименко.

Засідання було присвячене обговоренню питань актуалізації спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», змісту освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів. Члени робочої групи відзначили, що сучасна система організації спорту вимагає формування фахівця, здатного ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання інноваційного та науково-методичного характеру в галузі фізичної культури і спорту, зокрема різних спортивних спеціалізацій. Відповідно, головним завданням професійної підготовкиза спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» визначено формування висококваліфікованих тренерів на засадах науковості, міжнародної мобільності, досконалого знання способів розв’язання складних освітніх завдань, що дозволить їм приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у галузі фізичного виховання та спорту, проводити дослідження та упроваджувати інновації, виявляти ініціативність, мати активну творчу позицію щодо професійного і соціального зростання.

Також у центрі обговорення були питання, які стосувалися теоретичного змісту предметної області підготовки фахівців, яка повинна будуватися на парадигмах, концепціях, теоріях фізичної культури і спорту, що ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях з проєктування та використання спеціальних технологій, аналізі розвитку й становлення сучасних видів спорту, у межах яких можлива подальша професійна та наукова діяльність.

Думка стейкхолдерів щодо оновлення освітньої програми є вагомою, так,  директор дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Ворскла» Вадим Касимов зауважив, що сучасний професійний тренер має оперативно обробляти великий потік наукової, спеціалізованої професійної, методичної інформації, бути готовим до ефективного розв’язання завдань, використовувати вітчизняний іміжнародний досвід, приймати соціально відповідальні рішення, передбачати їх наслідки. Ця актуальна потреба повинна забезпечуватися упровадженням у педагогічний процес обов’язкових дисциплін загального циклу. Микола Богодистий, президент Полтавської обласної федерації карате, зосередив увагу на важливості логічного зв’язку та послідовності вивчення дисциплін, які мають повноцінно забезпечувати формування загальних і фахових компетентностей, запропонував включити до освітньої програми дисципліни, які дозволяють сформувати вміння планувати й організовувати тренувальний процес спортсменів високої кваліфікації, упроваджувати сучасні фітнес-технології у практику підготовки спортсменів. Загалом стейкхолдери виявили зацікавленість підготовкою здобувачів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», наголосили на її перспективності й затребуваності на ринку праці, дали високу оцінку рівню компетентності фахівців за цією спеціальністю.

Присутні на засіданні студенти позитивно оцінили співвідношення навчальних дисциплін і виробничих практик, актуальність й ефективність обов’язкових і вибіркових дисциплін стосовно формування загальних і фахових компетентностей.

Обговорення відбулося у позитивній психологічно комфортній атмосфері й супроводжувалося конкретними пропозиціями та зауваженнями. Члени робочих груп з розробки та оновлення освітніх програм спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів рекомендували до затвердження обговорені освітні програми.

You may also like...