Відбулося обговорення освітньо-професійних програм «Середня освіта. Фізична культура» та «Середня освіта (Фізична культура). Захист України» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

18 травня 2022 р. відбулося засідання робочих груп з розробки та оновлення освітньо-професійних програм «Середня освіта. Фізична культура» та «Середня освіта (Фізична культура). Захист України» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

         Зустріч було проведено у форматі відеоконференції, що дозволило ефективно обговорити проблемні аспекти, спрямовані на удосконалення освітніх послуг та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти. Участь в обговоренні взяли члени робочих груп з розробки й оновлення освітніх програм, здобувачі вищої освіти, роботодавці.
Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Оксана Даниско, презентуючи проєкт нової редакції освітньо-професійної програми «Середня освіта. Фізична культура», окреслила употужнення складу робочої групи, охарактеризувала мету, предметну область, фокус програми, можливості працевлаштування та подальшого навчання майбутніх випускників. Особливу увагу було приділено аналізу програмних загальних і спеціальних компетентностей та результатів навчання.

Також під час зустрічі відбулась презентація освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура). Захист України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Гарант освітньої програми Сергій Новік розповів про її унікальність, основні цілі, освітні компоненти, що сприяють формуванню загальних та фахових компетентностей та допомагають досягти програмних результатів навчання майбутніх учителів предметів «Фізична культура» та «Захист України». Член робочої групи Павло Хоменко звернув увагу на актуальність та затребуваність нової спеціальності не лише на регіональному, а й на загальнодержавному рівні, зауважив, що започаткована освітньо-професійна програма базується на компетентнісному, студентоцентрованому, діяльнісному підходах, що забезпечує індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти.
Під час діалогу стейкголдери відзначили високий рівень підготовки випускників спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та їх конкурентоспроможність на ринку праці. Було внесено низку конструктивних пропозицій щодо удосконалення освітньо-професійних програм. Загалом стейкголдери позитивно оцінили представлені освітньо-професійні програми, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як в обговоренні освітніх програм, так і їхній практичній реалізації.

You may also like...