Засідання робочих груп з розробки та оновлення освітніх програм спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

18 травня 2022 р. в онлайн-режимі відбулося засідання робочих груп із розробки та оновлення освітніх програм  «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) (гарант – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Олександр Свєртнєв) та другого (магістерського) (гарантка – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Корносенко) освітніх рівнів.
У роботі засідання взяли участь гаранти програм і члени робочих груп: науково-педагогічні працівники – професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Сергій Кіприч, професор, декан факультету фізичного виховання Павло Хоменко, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Сергій Синиця, доцентка кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Ірина Тараненко, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Олександр Донець; зовнішні стейкголдери – заступниця директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, начальниця управління молоді та спорту Марина Трохименко, директор дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Ворскла» Вадим Касимов; здобувачі Анастасія Пронь, Валерія Кравченко, Катерина Коротюк і Станіслав Будаєв.

На засіданні були обговорені питання оновлення змісту освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів фізичної культури та спорту. Члени робочої групи відзначили, що сучасна система організації спорту потребує фахівців, здатних ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання інноваційного та науково-методичного характеру. Відповідно, головною ціллю професійної підготовки за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» є формування висококваліфікованих тренерів й керівників спортивних закладів на засадах науковості, міжнародної мобільності, досконалого знання способів розв’язання складних завдань інноваційного характеру, що дозволить їм приймати відповідні аналітичні та організаційно-управлінські рішення, проводити дослідження, розробляти й реалізовувати проєкти, виявляти ініціативність, мати активну творчу позицію щодо кар’єрного зростання. Також у центрі уваги були питання, які стосувалися змісту підготовки фахівців, яка повинна будуватися на парадигмах, концепціях, теоріях фізичної культури і спорту, що ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях з проєктування та використання спеціальних технологій, аналізі розвитку й становлення сучасних видів спорту, у межах яких можлива подальша професійна та наукова діяльність.

Значущою й пріоритетною, щодо питання оновлення змісту освітньої програми, є думка стейкголдерів. Так, директор дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Ворскла» зауважив Вадим Касимов, що сучасний професійний тренер має оперативно обробляти великий масив наукової, спеціалізованої, методичної інформації, бути готовим до ефективного розв’язання завдань, використовувати вітчизняний і міжнародний досвід, приймати соціально відповідальні рішення, передбачати їхні наслідки. Ця вимога сьогодення повинна забезпечуватися упровадженням у педагогічний процес обов’язкових дисциплін, які дозволяють сформувати здатність до критичного осмислення проблем у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення досліджень.

Заступниця директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Марина Трохименко зосередила увагу на важливості логічного зв’язку та послідовності вивчення дисциплін, які мають повноцінно забезпечувати формування загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, запропонувала включити до освітньої програми дисципліни, які дозволяють сформувати вміння планувати й організовувати тренувальний процес спортсменів високої спортивної кваліфікації, упроваджувати сучасні фітнес-технології у практику підготовки спортсменів.

Загалом стейкголдери виявили зацікавленість підготовкою здобувачів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», наголосили на її перспективності й затребуваності на ринку праці, дали високу оцінку рівню компетентності працюючих випускників факультету фізичного виховання за цією спеціальністю.

Присутні на засіданні студенти висловили позитивну думку щодо співвідношення навчальних дисциплін, навчальних і виробничих практик, актуальність й ефективність обов’язкових і вибіркових дисциплін стосовно формування загальних і фахових компетентностей.

Обговорення відбулося у позитивній психологічно комфортній атмосфері й супроводжувалося конкретними діловими пропозиціями та зауваженнями, які мають відобразитися у змісті освітніх програм. За результатами засідання ухвалили рішення розмістити на сайті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в рубриці «Освітні програми» проєкти освітньо-професійних програм «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для подальшого оприлюднення, обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами.

You may also like...